Hvammsvirkjun jarðgrunnsathugun

Hvammsvirkjun er staðsett á gríðarlega krefjandi svæði með tilliti til jarðfræðilegra aðstæðna, meðal annars vegna mikillar jarðskjálftavirkni og tektónískra sprungna, nútímahraunlags ofan á lausum jarðlögum og fleira. Þetta hefur því kallað á umfangsmiklar jarðgrunnsathuganir um margra ára skeið, bæði fyrir og samhliða hönnun virkjunarinnar, en Mannvit hefur séð um þessar athuganir. 

Hvammsvirkjun verður staðsett á einu stærsta orkuvinnslusvæði landsins, vatnasviði Þjórsár- og Tungnaár. Á svæðinu eru nú þegar sex aflstöðvar sem nýta fall Þjórsár, Tungnaár og Köldukvíslar og verður Hvammsvirkjun sjöunda og neðsta aflstöðin á svæðinu. Með virkjuninni hyggst Landsvirkjun mæta vaxandi orkuþörf í landinu, bæði til almennrar notkunar og iðnaðar. Hvammsvirkjun er hönnuð fyrir allt að 93 MW afl og verður árleg orkugeta allt að 720 GWst.

Helstu lykiltölur:

 • Lón – Hagalón 4 km²
 • Heildar uppgröftur – 3,3 milljón m³
 • Efnisþörf – 1,1 milljón m³

 

Hvammsvirkjun jarðgrunnsrannsókn

Eftirfarandi þættir hafa verið skoðaðir og rannsakaðir í jarðgrunnsathugunum svæðisins:

 • Jarðfræðikortlagning
 • Tektóník og skjálftavirkni
 • Jarðvá (eldvirkni, jarðskjálftar og flóð)
 • Vettvangsrannsóknir
  • Prufugryfjur
  • Sprungukortlagning og sprunguleit
  • Borholur – kjarnaborun
  • Borholur – loftborun
  • Borholur – slagborun
  • Lektar- og dælupróf
  • Grunnvatnshæðarmælingar
  • Mælingar á hitastigi og leiðni grunnvatns
  • SPT borun/sýnataka
  • Greining borkjarna og svarfsýna
  • Berggreining og berggæðamat
 • Prófanir á rannsóknarstofu
  • Prófanir á bergkjörnum
   • Þríásapróf
   • Einásabrotþol
   • Togstyrkur
   • Punktálagpróf
   • Þéttleiki, rúmþyngd og vatnsgleypni
  • Prófanir á lausum jarðlögum
   • Rúmþyngd, holrýmd og rakainnihald
   • Kornastærðardreifing
   • Þjöppunarpróf
   • Lektarpróf
   • Sigpróf
   • Þríásapróf
   • Dínamískt þríásapróf
  • Fylliefni í steypu
   • Kornastærðardreifing
   • Rakainnihald
   • Lífrænt innihald
   • Vatnsdrægni
   • Rúmþyngd
   • Kornalögun
   • Frostveðrun
   • Klóríð innihald
   • Berggreining
   • Fínefnainnihald (flotvog)
   • Alkalí innihald

Mannvit vann einnig þrívíddargrafík og setti upp vefsíðu fyrir rafræna matsskýrslu Hvammsvirkjunar. Í skýrslunni er að finna allar nánari upplýsingar um endurskoðað mat á ferðaþjónustu og útivist og á áhrifum á landslag og ásýnd lands.

Verksvið

Jarðgrunnsathuganir svæðisins:

 • Jarðfræðikortlagning
 • Tektóník og skjálftavirkni
 • Jarðvá 
 • Vettvangsrannsóknir
 • Prófanir á rannsóknarstofu

Aðrir verkþættir

 • Endurskoðun á verkhönnun
 • Flóðareikningar
 • Straumfræðihönnun mannvirkja
 • Aðstoð við líkangerð
 • Burðarþolshönnun steyptra mannvirkja 
  ásamt hönnun á stíflum skurðum og jarðgöngum
 • Gerð hönnunarforsenda
 • Gerð kostnaðaráætlana
 • Gerð almennra útboðsgagna og lokahönnun
 • Áhættumat fyrir mannvirki
 • ÖHU áætlanir
 • Hönnun fiskvega
 • Þrívíddargrafík
 • Uppsetning vefsíðu rafrænnar matsskýrslu
352 m3/s 
Virkjað rennsli
720 GWst 
Orkugeta
93 MW 
Uppsett afl
Play

Hvammsvirkjun - möguleg áhrif fyrirhugaðrar virkjunar.